Breus de dades d’Obscat7 (4): Sobre la presència de les dones al Ple

En primer lloc recordar que aquestes dades corresponen a la darrera etapa del mandat 2011-2015.

presencia-pàgina001

La majoria de càrrecs mantenen una distribució molt similar entre homes i dones respecte la del conjunt dels regidors, on aproximadament un 34-35% dels electes són dones. No obstant hi ha dues categories que es diferencien de la resta.

En primer lloc, i amb molta diferència, els alcaldes, on només un 16,5% són dones. En els municipis menors de 5.000 habitants la representació de les dones és encara menor, sols un 13,2% del total són alcaldesses.

En segon lloc, la resta de l’equip de govern, on es produeix una distribució entre homes i dones més paritària. El 41% dels electes de la resta de l’equip de govern -per tant descomptant alcaldes i tinències d’alcaldia- són dones. Pels municipis majors de 5.000 habitants arriba fins al 45,5%.

I què podem dir d’aquest nou mandat?

A dia d’avui ja es poden recollir algunes d’aquestes dades pel mandat 2015-2019, però serà a partir de meitat de mes que es podràn començar a recollir per cadascun dels càrrecs que es planteja a la diapositiva i poder fer-ne una comparativa.

A priori, amb les dades provisionals d’electes publicada per municat, el total d’electes dones augmenta un 2,2% per aquells municipis majors de 500 habitants. Augmentant només un 1,1% pels majors de 5.000 habitants i 3,8% pels municipis de 500 a 5.000 habitants.

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Breus de dades d’Obscat7 (3): Sobre la retribució dels electes segons sexe

En aquest tercer breu s’exposa les dades de les retribucions mitjanes que reben els electes. Per a la realització d’aquesta infografia es té en compte només les dades d’aquells regidors i regidores que tenen assignada una dedicació, ja sigui parcial o exclusiva.

Per seguir la línia de l’anterior breu es diferencia entre els sous dels regidors de l’equip de govern i oposició i segons càrrec (alcalde, tinent d’alcalde o resta de l’equip de govern).

dones-pàgina001Si ve la representació de les dades va orientada a veure les diferències entre sous també és important que ens fixem en el nombre de casos d’homes i dones de cada categoria, ja que mostra quina és la presència de les dones en càrrecs electes amb dedicació. La presència més baixa és en alcaldes, on representen només el 18% dels casos, i la més alta en els regidors de la resta de l’equip de govern, amb el 47% dels casos. No obstant, es tracta d’un conjunt de dades que caldrà veure amb més detall en un breu específic.

Pel que fa a les dades de les retribucions val la pena fixar-se en 3 aspectes:

Tot i tractar-se de la categoria on les dones són menys presents, l’alcaldia, aquesta és l’única on es detecta un sou mitjà superior al dels homes. En tota la resta de casos la retribució de les electes és inferior.

Les dades totals dels regidors i la dels regidors de l’equip de govern són molt similars. Si ens fixem en el número de casos veurem que només hi ha 107 regidors de l’oposició que tinguin alguna dedicació.

I finalment veure com, en les retribucions dels electes de l’equip de govern, en les mitjanes sense distinció per sexe hi ha un descens del sou conforme baixa la categoria de responsabilitat teòrica. Els alcaldes tenen una mitjana de sou superior als tinents d’alcalde i aquests de la resta de regidors de l’equip de govern.

 

 

Publicat dins de Obscat7 | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Breus de dades d’Obscat7 (2): Sobre la dedicació dels electes

En la següent infografia s’exposa les dedicacions assignades des de l’Ajuntament dels electes a final de mandat 2011-2015 que es recollien en l’Observatori de Govern Local, de tots aquells municipis catalans majors de 500 habitants, excloent Barcelona ciutat.

Tot i que en aquest breu no entrem a parlar de les diferencies que es produeixen per tram poblacional, que també en la dedicació són moltes – i els màxims queden delimitats per LRSAL- si es separen les dades segons si es tracta de regidors de govern i els seus càrrecs (alcaldes, tinents d’alcalde i la resta de l’equip de govern) i els regidors de l’oposició.

Dedicació

Més enllà de les dades que es poden observar directament creiem que val molt la pena destacar que dels 7.120 regidors quasi el 74% no tenen cap tipus de dedicació. I alhora que només hi ha 611 electes, menys d’un 9% dels electes dels municipis catalans majors de 500 habitants, que tenen una dedicació exclusiva a l’Ajuntament i que per tant no poden tenir cap altra feina. I s’observen també variacions importants de distribució segons els càrrecs, que s’associen ràpidament als nivells de responsabilitats de govern.

De cara al nou mandat caldrà veure si es reprodueixen distribucions similars i si es nota l’efecte de l’aplicació, des d’inici de mandat, dels límits per dedicació que consten a LRSAL.

 

 

Publicat dins de Obscat7 | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

Breus de dades d’Obscat7 (1): Sobre el Ple i la Junta de Govern Local.

En els propers dies s’aprovaran molts cartipassos on constarà la distribució de govern, les competències delegades, els òrgans col·legiats, les retribucions i indemnitzacions, etc. I per tant sembla un bon moment per fer recull d’alguns d’aquests aspectes i repassar com eren en l’anterior mandat.

Les dades que presentem formen part de la base de dades de la setena edició de l’Observatori de Govern Local que inclou 618 municipis, aquells municipis catalans majors de 500 habitants – excloent Barcelona-, on es recullen les periodicitats i indemnitzacions d’òrgans com el Ple i la Junta de Govern Local.

òrgans

Pel que fa les convocatòries dels òrgans podem destacar una distribució similar entre les diferents opcions del Ple – mensual, bimensual i trimestral- i una concentració principalment en dues opcions – setmanal i quinzenal- pel que respecte a la Junta de Govern Local. A la infografia que acompanya aquest post manca poder comparar aquestes dades per població dels municipis, que sabem que té relació amb la periodicitat, aspecte on es produeixen fortes diferencies de convocatòria entre els municipis més petits i més grans. Cal indicar que la Junta de Govern Local no és obligatòria pels municipis menors de 5.000 habitants i per tant, lluny del 100% dels municipis que tenen Ple, la JGL només és present en el 80% dels municipis catalans majors de 500 habitants.

El percentatge dels municipis on es reben indemnitzacions per assistència es diferencien un 10% entre els dos òrgans. Cal tenir en compte que la JGL està formada majoritàriament per membres del govern i que per tant en cas de tenir ja una retribució pel desenvolupament de la seva activitat com a regidor no es reben indemnitzacions per assistència.

Existeixen diferències molts lleus entre el percentatges dels dos òrgans pel que respecta als municipis que cobren indemnitzacions idèntiques entre els seus regidors, independentment del càrrec o funció que desenvolupin. Pel que fa a les remuneracions trobem una mínima molt similar, una mitjana força propera, que es diferencia per 18 euros entre un i altre òrgan, però unes màximes molt diferents, molt llunyanes entre sí i les seves respectives mitjanes. Si bé la màxima indemnització per assistència d’un ple s’indica de 1.707,5€ la Junta de Govern Local és de 950€.

Si bé per tenir un bon anàlisi d’aquestes dades caldria aprofundir segons tram de població sembla que és un bon exercici per veure el panorama general i poder avaluar en properes edicions de l’Observatori si hi ha variacions substancials en la periodicitat i les indemnitzacions d’aquests òrgans.

Publicat dins de Obscat7 | Etiquetat com a , , | Deixa un comentari

Municipis inclosos en les diferents segmentacions de l’informe

Posem a la vostra disposició un annex addicional del darrer informe de l’Observatori de Govern Local que fa referència als municipis inclosos en les diferents segmentacions de l’informe.

Aquest document permetrà a tots els municipis veure quin són els municipis amb els que es comparen les seves dades, tant pel que fa als trams de població, pressupostaris i província.

 

Municipis inclosos en les diferents segmentacions

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Sobre l’informe d’Obscat7

Durant aquest mes d’abril hem fet arribar a tots els secretaris, alcaldes i interventors dels municipis que ens van rebre una còpia de l’informe de l’Observatori de Govern Local del seu municipi per correu electrònic.

En cas que no disposeu del vostre informe podeu posar-vos en contacte amb la Fundació per a que us el fem arribar a l’adreça electrònica que ens indiqueu.

Aprofitem també per penjar la mostra d’exemple de l’informe d’aquesta edició així com un annex addicional que hem elaborat per aquesta edició en el que es pot consultar quins municipis formen part de cada segmentació present a l’informe.

 

Municipi d’exemple

Annex addicional de l’informe de l’Observatori de Govern Local: municipis inclosos en les diferents segmentacions

Publicat dins de Uncategorized | Deixa un comentari

Fi del treball de camp de la setena onada de l’Observatori de Govern Local

Acabat el mes de gener donem per tancat el camp de la setena onada de l’Observatori de Govern Local. Volem agrair a tots i cadascun dels secretaris i secretàries que ens han atès i la seva dedicació i paciència ja que gràcies a tots ells estem sent capaços de complir amb el cronograma previst a l’inici del projecte.

El treball de camp d’aquesta edició de l’observatori ha estat realitzat per 10 investigadors entre els quals s’han distribuit els 618 municipis catalans majors de 500 habitants que entraven a estudi. Entre tots ells s’ha realitzat una mitjana de quasi 30 municipis per setmana.

A partir d’ara ens centrarem en la validació, coherència i exactitud de les dades. Amb l’objectiu de poder escurçar al màxim el període entre la finalització de les visites i l’edició de l’informe de l’Observatori aquestes tasques s’han començat a realitzar de forma paral·lela al treball de camp. Tanmateix, en les properes setmanes és possible que ens tornem a posar en contacte amb municipis ja visitats per tal de confirmar o concretar algunes de les preguntes del qüestionari.

Així doncs, i a falta d’alguna visita que ens ha quedat pendent, tanquem la fase més maca de l’Observatori, la que ens apropa d’una forma més directa a la realitat diària dels municipis i del municipalisme català, i ens endinsem en les dades que hem anat recopilant amb l’objectiu de donar forma als informes finals que serviran d’explicació, una vegada més – i ja en van set-, de l’estat actual dels nostres ajuntaments.

Publicat dins de Obscat7 | Etiquetat com a , | Deixa un comentari